Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2018

miqel
Reposted fromFlau Flau viastylte stylte
miqel
miqel
8301 8b98
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaczinok czinok
miqel
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viazabka zabka
miqel
miqel
miqel
4907 9cba
Reposted frommrcake47 mrcake47 viajazzuj jazzuj
miqel
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viajazzuj jazzuj
miqel
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
miqel
1193 4f44
miqel
Reposted fromshakeme shakeme viahash hash
miqel
8813 2ef2
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viahash hash
miqel
Reposted fromFlau Flau viabudas budas
miqel
8618 cff0 500
Reposted fromnutt nutt viabudas budas
miqel
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viabudas budas
miqel
3071 3690
Reposted fromonlyman onlyman viabudas budas
miqel
Reposted fromDer-Keller Der-Keller viabudas budas
miqel
4748 925e
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viabudas budas
miqel
miqel
9081 6841 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabudas budas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl