Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

miqel
miqel
5277 eccc
Reposted fromaunds aunds viawujcioBat wujcioBat
miqel
7785 0067
miqel
Reposted fromFlau Flau viawujcioBat wujcioBat
miqel
4353 d2a5 500
Reposted fromczinok czinok viapl pl
miqel
Reposted fromdocanonymous docanonymous viaczinok czinok

August 30 2017

miqel
6828 1850
Reposted from0 0 viajethra jethra
miqel
6909 8ef8 500
Reposted from0 0 viajethra jethra
miqel
Człowiek ma w życiu albo wymówki, albo wyniki.
— Jack Canfield i Mark Victor Hansen
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viajethra jethra
miqel
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viajethra jethra

August 25 2017

miqel
7973 e916 500
Reposted frombudas budas
3109 fa9d
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viabudas budas
miqel
miqel
8938 bb76
Reposted fromkaiee kaiee viabudas budas

August 24 2017

miqel
miqel
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viafoodforsoul foodforsoul
miqel
Nie życzę ci zbyt wiele szczęścia - to nudne; nie życzę też klęski. Powtarzam po prostu: "żyj lepiej" i dołóż starań, żeby się bardzo nie nudzić. 
Fiodor Dostojewski
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
miqel
miqel
5368 76df 500
Reposted frompapaj papaj viahash hash
miqel
5624 e6d2 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl