Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

miqel
7286 7bcf 500
Chcę jeść, ale nie będę jeść
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaganzrockbar ganzrockbar
miqel
4080 9633 500
przez Szeroki Wierch na Tarnicę.
Reposted fromcorvax corvax viafajnychnielubie fajnychnielubie

August 06 2017

miqel
8184 b39b 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaradaetyki radaetyki
miqel
Reposted frommostbeautifulwomen mostbeautifulwomen
miqel
5419 9cfd 500
Reposted frommostbeautifulwomen mostbeautifulwomen
miqel
0565 40f5 500
Reposted frommostbeautifulwomen mostbeautifulwomen
miqel
5040 68ea 500
Reposted frommostbeautifulwomen mostbeautifulwomen
miqel
9440 b7b3 500
Reposted frommostbeautifulwomen mostbeautifulwomen
miqel
3082 20be 500
Reposted fromelegy elegy viaEvilDeath EvilDeath
miqel
3078 034b 500
Reposted fromelegy elegy viaEvilDeath EvilDeath
miqel
4736 6b81 500
Reposted frommostbeautifulwomen mostbeautifulwomen viahash hash
miqel
1748 2181
Reposted fromnyaako nyaako viashakeme shakeme
miqel
4068 645e 500
Bogusław Wolniewicz nie żyje (22 IX 1927 - 4 VIII 2017)
Reposted frompanpancerny panpancerny viahash hash
miqel
Reposted fromFlau Flau viakosmata kosmata
miqel
3488 2e8c 500
miqel
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viamhsa mhsa
miqel
Nauczyłem się szanować milczenie. Z największą ostrożnością wymawiam więc słowo 'dlaczego'. Ach, doskonale znam ten moment, gdy przysiada obok mnie ktoś i milczy. Słyszę wówczas niemal dokładnie ten skowyt w jego wnętrzu, odczuwam wysiłek, z jakim ukrywa szamotanie w sobie. Znam doskonale ten krzyk katowanego człowieka, krzyk, który jest tylko milczeniem. Nauczyłem się tropić go nawet wtedy, gdy twarz siedzącego obok jest tak zdyscyplinowana, że potrafi udawać uśmiech.
— Stanisław Stanuch "Portret z pamięci"
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamhsa mhsa
miqel
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaczinok czinok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl