Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

1041 1e1a
Reposted fromtayfun tayfun viaBammBammRubble BammBammRubble

May 23 2017

miqel
2580 f31a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaradaetyki radaetyki
miqel
1954 b863
Reposted fromparkaboy parkaboy viaradaetyki radaetyki
miqel
Reposted fromyarmus yarmus viaradaetyki radaetyki
miqel
3770 4864 500
Reposted fromtfu tfu viajazzuj jazzuj
miqel
1554 bf5f 500
Reposted fromPoranny Poranny viajethra jethra
4821 1c4c 500

umbreon-ite:

Ah yes, the flute

May 22 2017

miqel
5979 391e
Reposted fromGIFer GIFer viawujcioBat wujcioBat
miqel
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
6037 e7e6 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viawujcioBat wujcioBat
miqel
4345 d8fe 500
Reposted fromtfu tfu viawujcioBat wujcioBat

May 20 2017

miqel
Reposted fromBammBammRubble BammBammRubble
7306 db37
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viahash hash
miqel
6356 7095
Reposted fromspring-flow spring-flow
miqel
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viajethra jethra
miqel
3000 0b63 500
friend
Reposted frommoralna moralna viajethra jethra
miqel
7026 817c 500
2.get this
Reposted fromzungud zungud viahash hash
miqel
6769 20de
Reposted fromzungud zungud viahash hash
2890 0986
Reposted fromkimik kimik
miqel
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl