Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

miqel
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Reposted fromLove-Life Love-Life
miqel
To normalne poświęcić trochę życia, aby nie stracić całego.
— "Druga szansa"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
miqel
9893 5539 500
Reposted fromkaiee kaiee viahash hash
miqel
9377 1f8f
Reposted fromretro-girl retro-girl viahash hash
miqel
8695 97e0 500
Reposted fromkatsiu katsiu viahash hash
miqel
Reposted fromBammBammRubble BammBammRubble
miqel

March 13 2017

5992 9e31 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viahash hash

March 11 2017

miqel
3372 add3
Reposted fromkarahippie karahippie vianosmile nosmile
miqel
5224 06ca
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianosmile nosmile
miqel
6938 8f4e
Reposted fromimyours imyours
miqel
1303 c80e
Marlon Brando in Streetcar Named Desire
Reposted frompeper peper
miqel
6115 5c30
Reposted fromtfu tfu viaganzrockbar ganzrockbar
miqel
6595 a87b
Reposted fromimyours imyours
1273 93e6
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vialottee lottee
miqel
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq vialottee lottee
miqel
miqel
miqel
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamhsa mhsa
5411 04af 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viahash hash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl