Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2016

miqel
8547 f3b2 500
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie viasaski saski
miqel
3876 5e66
Reposted fromDavyJones DavyJones viaczinok czinok
miqel
9273 94b0 500
Reposted fromwieczerza wieczerza viaczinok czinok
miqel
1233 94b2

October 16 2016

miqel
4873 6379 500
Reposted fromnyaako nyaako vialubisztosuko lubisztosuko
miqel
miqel
6091 0e8b 500
schoolgirl n her teddy

October 13 2016

miqel
Reposted fromFlau Flau viaczinok czinok
miqel
6794 9378
Reposted frommartynkowa martynkowa viaczinok czinok

October 12 2016

miqel

October 11 2016

miqel
1784 bdb0 500
Reposted frompetronela petronela viaganzrockbar ganzrockbar
miqel
Reposted frombrummel brummel vialubisztosuko lubisztosuko
miqel
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. Chodzi o wybaczanie i zapominanie, ulgowe traktowanie. A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood - "Dziewczyny, które zabiły Chloe"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasilence89 silence89
miqel
9281 b6d5 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viasilence89 silence89
miqel
8583 890d
Reposted fromGIFer GIFer viaczinok czinok

October 10 2016

miqel
miqel
4962 8d20 500

 KIEDY POMYŚLISZ O SWOIM ŻYCIU
Reposted fromBulterier Bulterier viadeadwolf deadwolf

October 02 2016

miqel
miqel
2121 f70f
Reposted fromwyimaginowany wyimaginowany viaradaetyki radaetyki
miqel
Reposted fromweightless weightless viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl