Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

miqel
5979 391e
Reposted fromGIFer GIFer viawujcioBat wujcioBat
miqel
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
6037 e7e6 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viawujcioBat wujcioBat
miqel
4345 d8fe 500
Reposted fromtfu tfu viawujcioBat wujcioBat

May 20 2017

miqel
Reposted fromBammBammRubble BammBammRubble
7306 db37
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viahash hash
8893 4c1c

cargifs:

V12 Gang.

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viahash hash
miqel
6356 7095
Reposted fromspring-flow spring-flow
miqel
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viajethra jethra
miqel
3000 0b63 500
friend
Reposted frommoralna moralna viajethra jethra
miqel
7026 817c 500
2.get this
Reposted fromzungud zungud viahash hash
miqel
6769 20de
Reposted fromzungud zungud viahash hash
2890 0986
Reposted fromkimik kimik
miqel
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viashakeme shakeme

April 30 2017

miqel
0797 edc3 500
dziękujemy pan Jarosław
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viaczinok czinok
5996 cc6f
Reposted fromStarorchids Starorchids viajethra jethra
miqel
Reposted fromshakeme shakeme
miqel
miqel
3273 7d28 500
Reposted fromflopsbox flopsbox viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl